ТРАДИЦИИТЕ
        Професионална зрелост и трайни високи резултати в учебно- възпитателната работа, в професионално обучение и в методическата дейност на колектива се постигат през периода 1978-1990г., когато за директор на гимназията е назначена Донка Чакърова- от 15 март 1978г. до учебната 1988/89 година включително.
        Училището работи по проблеми, определени от МНП за цялата страна. Основни направления в работата са качеството и ефективността от педагогическия труд, повишаване на подготовката и реализацията на учениците. Средният успех на училището е традиционно висок- над 5,20. От 1978/79 година се създава Клуб по естетика със секции: хор, духова музика, художествено слово, група за политически песни и др. Успехи бележи Клубът за техническо и научно творчество на младежта.
        Учебната 1979/80 година е посветена на 30 годишния юбилей на гимназията и 100 години от възстановяването на Стара Загора. Към Клуба за естетическо възпитание се формират още: литературно-творческа секция, редакционна колегия, вокално- инструментален състав. Изграден е клубен съвет. Създава се Училищното настоятелство.
        Годината 1980/81 е вторият връх в живота на гимназията. Многобройни са постиженията на учениците в различни изяви, свързани с 1300 годишния юбилей на България. Много учители споделят свой опит на окръжна конференция. В чест на 24 май 1981 г. колективът на учителите е удостоен с високо отличие “Колектив- окръжен първенец в съревнованието за годината”.
        От 1981/82г. училището е определено за базово. Направена е облицовка на кабинетите от “ЗЗУ” Стара Загора. Организирана е екскурзия до гр. Лайпциг- създадените връзки със сродно учебно заведение продължават над 20 години.
        До 1985г. училището е базово към ОСНП по внедряване на нови учебни програми в IX-XII клас. Години, в които педагогическият колектив бележи висок научно-методически ръст. Експериментират се съвременни форми на обучение и възпитание. Много са наградите на учители и ученици от различни изяви на окръжно и национално ниво.
        През 1983/84 година завършват учениците от първия випуск на новото ЕСПУ. Единадесетокласниците се обучават в У ПК.
        1984/85 година е свързана с честването на 35 години от създаването на гимназията. Задълбочават се връзките с ИПКУ “Анастасия Тошева”. Базовите учители изнасят уроци с висока научно-методическа стойност. За първи път учители и ученици започват работа с компютърна техника.
        През 1985/86 година се провежда научно- практическа конференция по проблемите на качеството. Респектиращи са изявите и завоюваните награди
на ученици в състезания, олимпиади, празници, викторини, конференции. От 175 зрелостника 100 получават отлични дипломи.
        Висока професионална зрелост на колектива бележат 1986-1990 година. Учителите споделят опит на общинско и окръжно равнище. Търсят се методически решения по проблемите за технологичното и нестандартно мислене, за мястото на компютрите в учебния процес. Значително е подобрена материалната база.
                                                                    
***