Дискусионен клуб  "Здравословно хранене и                                    репродуктивно здраве"

          с ръководител  Маруся Василева Новачева-Шопова
          Клуб  "Обичам да свиря"

         с ръководител  Мирена Стоянова Митрева
          Клуб  "Дигитално рисуване"

           с ръководител  Атанаска Ангелова Янева
         Клуб  "Приказен свят"

           с ръководител  Мария Койчева Пенева
         Клуб  "Танци на народите"

          с ръководител  Магдалена Михайлова Шивачева
      Клуб  "Спортувам и танцувам"

          с ръководител  Елена Александрова Стоянова
Инвестира във вашето бъдеще!
  В рамките на Оперативна       програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Обща стойност на проекта: 94 444 851.50 лева
.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката.

Целта на настоящата схема е да се създадат условия за развитие на потенциала на личността на учениците с оглед бъдеща социална и професионална реализация.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището       привлекателно за младите хора
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на чове
шките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
СОУ "Христо Ботев"
Стара Загора
2014 / 2015 учебна година
2013 / 2014 учебна година