Представителни изяви на групата Представителни изяви на групата Това са информационните табла изработени от нас Дискутираме и се забавляваме Дискутираме и се забавляваме
Дискутираме и се забавляваме Информационните табла изработени от нас
Дискусионен клуб - "Здравословно хранене"
Работим и се забавляваме Информационното табло изработено от нас Така информираме съучениците си как да се хранят здравословно Подготвяме представителна изява Заинтригувани от материалите
Заинтригувани от материалите Последни насоки за представянето Ние знаем как да се храним
2013/2014 г.
2012/2013 г.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището       привлекателно за младите хора
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на чове
шките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
СОУ "Христо Ботев"
Стара Загора
2014 / 2015 учебна година
2013 / 2014 учебна година