Здравей ваканция 4-а клас Весел празник
Играем, учим и се веселим Ние творим Чудни мартенички
Песни и танци
Клуб "Семейните ценности като традиция"
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището       привлекателно за младите хора
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на чове
шките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
СОУ "Христо Ботев"
Стара Загора
2014 / 2015 учебна година
2013 / 2014 учебна година