Продължете към съдържанието

БДП

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ“

  6000 гр.Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора

  Ул.,,Майор Кавалджиев“№168, тел/факс 042/622743,тел.627652

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ИНФОРМАЦИЯ

  за проведените дейности, свързани с възпитанието и обучението на учениците по БДП

  за учебната 2020/2021г.

   Информацията е изготвена в съответствие с плана на УК по БДП за дейностите по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 г. и Практическите препоръки на МВР за безопасност на пътя. За учебната 2020/2021г. бяха проведени  дейности и мероприятия с учениците , за усвояване на учебния материал по БДП и формиране на умения за практическото му приложение.

   В началото на учебната година класните ръководители изготвиха тематични разпределения на учебното съдържание по БДП за съответния клас. УК по БДП направи оглед  на района  за установяване на транспортната инфраструктура  в района на училището /наличие на предпазна ограда пред входа, пешеходна пътека и указателен знак/.

  През месец септември 2020г.,в първия час на класа бе проведена беседа за поведението на учениците като участници в пътното движение. За учениците от  1-ви клас , съвместно с родителите, бяха изготвени пътни карти  за най-безопасния път до училище и обратно, въпреки че всички деца се придвижват с автобус. На учениците от 2-4 клас се напомниха изискванията за спазване на краткия и безопасен път за придвижване.   С пътуващите с училищен транспорт ученици се  проведе беседа  и се напомниха правилата за безопасно качване и слизане . Обърна се специално внимание и на поведението им в автобуса по време на придвижването .

  За класните ръководители и преподавателите по БДП бяха осигурени учебни програми по БДП за  1-12 класове.  Със съдействието на родителите, за част от учениците  бяха осигурени учебни помагала( учебници, учебни тетрадки по БДП). За учениците от отдалечените квартали и  от други населени места беше осигурен безплатен транспорт. По утвърден от директора график се извършваше ежедневно дежурство от учител, придружаващ пътуващите ученици.

   Преподадения учебен материал по БДП се отразяваше редовно в дневниците на паралелките.  Преподавателите ,особено в началните класове, използваха интеграционния метод за овладяване на необходимите  знания по БДП в часовете по другите учебни предмети, чрез междупредметни връзки.

  В паралелките, където се обучаваха деца със СОП и деца с установено рисково поведение на пътя, класните ръководители провеждаха индивидуална обучителна и възпитателна работа.

  През цялата учебна година се провеждаше инструктаж по БДП  в края на последния учебен час – ,,5 минутка“, който се вписваше в дневника на паралелката.

  Във връзка с обявения ,,Европейски ден без автомобили“ на 22-ри септември и Световния ден за възпоменание на загиналите при ПТП-15-ти ноември , за учениците от 1-4 клас  беше подготвена презентация , след което изобразиха в рисунки различни пътни ситуации .                 С учениците от 5-12 клас се проведоха разговори и беседа   със служител на Дирекция ,,Пътна полиция“ .Чрез осъществените дейности учители и ученици отдадоха своята почит към жертвите при ПТП.

  През месец декември  , по време на онлайн обучението,бе представена  презентация на учениците от начална степен за особеностите на зимната пътна обстановка и какви  допълнителни правила да спазват през този сезон и по време на зимната ваканция.На учениците от 5-12 клас бяха разяснени изискванията  и ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи през зимния сезон и в по-тъмната част от денонощието, за по-добрата им видимост на пътя.

  През месец януари 2020г.бяха проведени контролни тестове с учениците от 1-4 клас, за проверка на знанията по БДП през първия учебен срок.

  През месец февруари бяха анализирани резултатите от тестовете по БДП  за 1-вия учебен срок. Бяха набелязани пропуските, затрудненията и начините за преодоляването им.

   Във връзка с  извънредна епидемична обстановка  и COVID-19 и продължаването на  дистанционно обучение с учениците от 5-12 клас, част от плануваните мероприятия  за 2-рия учебен срок не се осъществиха.   Набелязаните в учебните програми теми по БДП се преподаваха дистанционно , като се допълваха с презентации, учебни филми и други ресурси от електронните учебници и помагала.

  По време на присъственото обучение,при извеждане на учениците извън сградата на училището за провеждане на мероприятия с учебна цел, се провеждаше задължителен инструктаж за припомняне на правилата за безопасно придвижване и спазване на изискванията за културно поведение. 

  В последния час на класа за всяка паралелка , класните ръководители и преподаватели по БДП напомниха на учениците правилата за безопасно поведение на пътя като пешеходци и пътници и отговорното им спазване през лятната ваканция. 

  През изминалата учебна година не са настъпили пътнотранспортни произшествия с ученици от училището.

  Комисия по БДП: Председател: Еленка Алексиева

                                     Членове: Мариана Попова

                                                        Мая Гюзелева

  ……2021г.                                                                                                    Директор:…………………………………..

                                                                                                                                            /Александър Буров/