Продължете към съдържанието

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

  ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

  за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

  / на основание чл.15, ал.2 от ЗДОИ в СУ „Христо Ботев”, чл.15а, ал.2 и ал. 4 и във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за администрацията/

   През 2018 година в СУ „ Христо Ботев” са регистрирани 1 брой заявления за достъп до обществена информация.

   Най-често информация по реда на Закона за достъп до обществена информация търсят граждани (1) и неправителствени организации (0).

   Запазва се тенденцията от предходните години заявителите по Закона за достъп до обществена информация да подават писмени заявления, като най-голям е броят на  заявленията постъпили по електронен път.

   Исканата от заявителите информация касае дейността на СУ „Христо Ботев” като длъжностна институция .

   По едно от заявленията –  от физическо лице отговорът е изпратен по е – mail.

   По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма заявления, оставени без разглеждане (т. нар. мълчалив отказ). В посоченият случай е спазен законовият 14-дневен срок.

   През 2012 г. няма заявления за достъп до обществена информация;

   През 2013г. няма заявления за достъп до обществена информация;

   През 2014г. няма заявления за достъп до обществена информация;

   През 2015г. няма заявления за достъп до обществена информация;

   През 2016г. няма заявления за достъп до обществена информация;

   През 2017г. няма заявления за достъп до обществена информация.

   През 2018 г. В СУ „Христо Ботев” няма случаи, в които заявителят не се е явил за получаване на исканата информация.

  С Уважение

  Директрора на СУ ”Христо Ботев”

  Александър Буров

  /………………………/