Продължете към съдържанието

Мероприятия

  Мероприятия и дейности по БДП Учебна 2021/2022 година

  1. Ежедневно 5-минутен инструктаж по БДП в края на последния час.
  2. 10-минутни информации на родителски срещи за

  предприетите мерки в училището за опазване живота и

  здравето на децата и останалите участници в движението.

  • При провеждане на извънучилищни мероприятия, свързани с организирано придвижване и транспорт, се използват 4

  броя сигнални жилетки – 2 отпред и 2 отзад.

  • Родителите на първокласниците заедно с децата подготвят  карта за безопасния маршрут от дома до училище.
  • Практическо занятие с първокласниците:  „Мога да пресичам на  пешеходна пътека“.
  • Среща и беседа с пътен полицай за безопасността на пътя.
  • Образователни филми и състезателни игри, свързани с       пътни знаци, с маркировка и превозни средства.
  • Беседа за използването на електронни устройства (телефони, слушалки и др.) при пресичане на пешеходна пътека.
  • Задължителен инструктаж с учениците, при извеждане извън сградата на училището, за провеждане на мероприятия с учебна цел.