Продължете към съдържанието

Обява за доставка на плодове и зеленчуци

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ ” – СТАРА ЗАГОРА адрес: ул. Майор Кавалджиев № 168 тел. 042/6227;

  e-mail : souhrbsz@abv.bg

  Изх. №.511 / 28.05.2019 г.

  Обява

  Текстово поле: за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод и мляко и млечни продукти „ по схема „Училищно мляко”


  Текстово поле: I.Описание на обявата

  Във връзка с избор на доставчик по схеми „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, учебни години.

  Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищно мляко “ е 50 бр. и по схема„Училищен плод “ е 46 бр.

  Дата на публикуване:28.05.2019г.            

  Срок за получаване на предложения: до 10.06.2019г.,16:30 ч.

   Участниците могат да подават предложения както отделно за всяка от схемите така и общо предложение по двете схеми при спазване изискванията на възложителя и наредбата.

  Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява не се разглеждат.

  Предложенията се подават лично от участника или от упълномощен от него представител, в сградата на СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ ” – СТАРА ЗАГОРА адрес: ул. Майор Кавалджиев № 168.

  При подаване, участника е длъжен да получи входящ номер на своето предложение. Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ броя на децата, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ — деца от  подготвителна група до 4 клас включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 100 броя.

  Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г„ обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г„ изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2019 г„ в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по- долу наредбата.

  II.  Изисквания към участниците

  1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод “, изпълнени през последните 4 (четири) години, считано от датата на подаване на предложението

  За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи списък с доставките изпълнени по схемата за която кандидатства за последните четири години.

  • Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем, обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.

  Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави договор за наем или документ за собственост копие на разрешително и регистрационният номер на обекта за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните.

  • Всеки един участник трябва да притежава собствени или наети с договор за наем, транспортни средства.

  Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие от талон и разрешително и регистрационният номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

  • Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение „,за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема „Училищно мляко“;
  • Заявители по чл 13 ал 1 т.З представят писмо с намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи .на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема „Училищно мляко“;
  • Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема „Училищен плод“.
  • Участникът е длъжен да представи копие от сертификатите за производство по БДС стандарт както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема „Училищно мляко“.
  • Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти при рекламация – 60 минути (шестдесет минути).

  III. Съдържание на предложението

  Предложението се подава на хартиен носител в свободен текст на български език.

  Възложител:

  Александър  Буров

  Директор   на  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ ” – СТАРА ЗАГОРА