Продължете към съдържанието

План програма

  План-програма  по безопасност на движението по пътищата на Средно училище ,,Христо Ботев“

   Стара Загора за периода 2021-2030 г. АКТУАЛИЗИРАН ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

  Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

  Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

  В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

  Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на училището в обучението по БДП.

    ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ  
  1 No2 Наименование на мярката 3 Ефект на мярката4 Отговорник по мярката5 Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП  6 Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката 
  1.1  Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка
  1.1.1  Отчитане изпълнението на Плана за действие по БДП за 2021/2022 г. пред ПСГодишна отчетност на цялостната дейност относно обучението по БДППредседател на Комисията по БДП  Годишен доклад по Плана за действие за БДП за 2021/2022 г.  за изпълнени мерки.   Срок: 30.05.2022 г.  Годишен отчетен доклад 
         
  1.1.2Периодична актуализация на Плана за действие по БДП за 2021/2022 г.Гъвкавост и адаптивност на годишното обучение по БДППС  Срок: за актуализацията – ежегодно – постоянен.Актуализиран План за действие по БДП.     
  1.1.3Разработване на годишен план-програма за БДП  на училищетоГодишна плановост на мерки по БДП на ниво училище  УК БДП    Годишна план-програми за БДП на училищно ниво. Срок: ежегодно 30 септември 2020-2029 г.Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището 
         
  1.1.4Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на утвърдения училищен бюджетПланово и финансово обезпечаване на мерките на училищно нивоДиректорПредвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишния бюджет Срок: постоянен.Бюджетни разчети на училището 
  1.2  Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта
  1.2.1Изпълнение на методическите указания на ДА БДП, МОН и ОК БДПСтандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на дейностите по БДП.  УК по БДПИзпълнени методически указания. Срок: постоянен.Информация за изпълнени мерки по БДП Кореспонденция между институциите 
  1.2.2.Организиране и провеждане заседания на комисията по БДПКонсенсус и обединени усилия за ефективно изпълнение на задачите по БДПУК БДППроведена работна среща Срок: постоянен  Консенсус и ефективност в работата 
  1.3Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с родители, гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди
         
  1.3.1Организиране и провеждане на обществени консултации по важни теми в областта на БДП.Установяване и отчитане на становищата на заинтересованите страни в гражданското общество.УК БДП, Обществен съвет, Училищно настоятелствоПроведени обществени консултации. Срок: постоянен.Кореспонденция. Становища. Съгласувателни протоколи 
  1.4Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП 
  1.4.1Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.УК БДП, Р-л направление ИКТАктивна информационна политика. Срок: постоянен.Официална интернет страница на СУ „Христо Ботев“   
  ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  
  2.1Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата
         
  2.1.1Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в училището във връзка с обучението по БДП.Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП.  ДиректорИзпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП Срок: постоянен.Годишни отчети и информация от страна на училището към РУО на МОН 
  2.1.2Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици от училището 1-10 Април, седмица по БДППодкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.  Класни ръководителиИзпълнени извънкласни инициативи по БД от ученици в училището Срок: постоянен.Докладвана на отговорните институции информация 
  2.1.3Национална ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” 2022 Ученици от 2, 3 и  4 класПодкрепя изграждането на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.Класни ръководители, УК БДПСрок: Училищен кръг Февруари 2022 г.    Докладвана от отговорните институции информация. Протоколи от класирането на учениците. 
  2.1.4Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование.Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища.  Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства. РУО, Община Стара Загора,  Директор   Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца. Срок: постоянен.Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП /ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП. 
  2.1.5Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки – за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.Класни ръководители, родителски активПомощ  към родители и ученици от начален етап на основното образование Срок: 15.09 – 30.09.2021 г.информация –  годишно в училищния  доклад за обучението по БДП 
  2.1.6Активизиране на дейността Ученическия съвет в  организация на движението в непосредствена близост до училището.Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните. УК по БДП    Срок: постоянен.Добри педагогически практики   
  2.2Цел: Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни средства
  2.2.1Оптимизиране обучението по БДП в 9-12 клас с цел- обучението на кандидат-водачи и последващо придобиване на правоспособност за управление на МПС.Подготвени водачи за безопасно управление на пътни превозни средства.  Преподаватели по БДП 9-12 клас  Разработване мерки за подобряване нареда, изискванията, организацията, условията и начина на провеждане на обучението за придобиване на правоспособност Срок: 2021 за разработване; постоянен за изпълнение.Добри педагогически практики   
  2.2.2Организиране и провеждане на превантивни кампании сред родителитеПровеждане на тематични родителски срещи с участието на ученициКласни ръководители, Директор, УК БДП  Организирани и проведени кампании Осигурени  материали за провеждане на класните срещи Срок: постоянен.  Информация, докладвана на РУО на МОН