Продължете към съдържанието

Професионално обучение

  1. Наименование на административната услуга

  Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Чл. 38 и чл. 39  от Закона за професионалното образование и обучение


  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Професионалните гимназии; училищата по изкуствата; спортните училища; духовните училища –  когато осигуряват професионална подготовка в професионално направление „Религия“; училищата в местата за лишаване от свобода; специалните училища – възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати; обединените училища; средните училища; профилираните гимназии; вечерните училища; специалните училища – за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания, в отделни паралелки в тях; професионалните колежи; центровете за професионално обучение;


  4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност по реда на Наредба             № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

  • Удостоверение за професионално обучение се издава за удостоверяване на завършено професионално обучение, и на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация.
  • Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
  • Свидетелство за правоспособност се издават по условия и ред определени с наредби на министъра на образованието и науката, освен ако в закон не е предвидено друго.
  • Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.
  • Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
  • След регистрирането Удостоверението за професионално обучение, Свидетелството за професионална квалификация и Свидетелството за правоспособност се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация

  5. Начини на заявяване на услугата.

          За издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация не е необходимо заявяване.
  6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

  Услугата не се предоставя по електронен път

  7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
              Безсрочен


  8. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
             Не се дължат

  9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието

  Националната агенция за професионално образование и обучение

  Министерството на образованието и науката


  10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се обжалват по реда на АПК пред Административния съд


  11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

  ……………………………………………

  /електронен адрес на институцията/

  12. Начини на получаване на резултата от услугата.

  Лично или чрез упълномощено лице